تغییر زاویه و نوع نگاه

بنام خالق زیبایی ها

هنگامی که مقوله اهداف و برنامه ها مطرح می شود بعضی دوستان سریع سراغ فضاهای موجود رفته و سعی در یافتن نقاط ضعف کرده تا خلا های موجود را که بر داشته هایی استوار است که خود ساخته بر نداشته هاست عیان کنند. اگر چه این خود روشی برای تلاش در رفع مشکلات است. اما کنه نادرست تصمیمات قبلی را توجیه نمی کند.
دوستان، بر این باورم که اولین هدف باید تغییر زاویه و نوع نگاه باشد. درست مثل یک عکاس حرفه ای که با تغییر زوایا بهترین حالت را شکار میکند. و به قول سهراب سپهری : چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.
در یک جامعه و برای مردمانی که در اندیشه تعالی هستند، شناخت بهترین زاویه، که همانا بهترین اولویت و پتانسیل های موجود و نیاز سنجی جامعه می باشد هدف اول است.
اعتقاد دارم باید تغییراتی واقعی را رقم زد. کپی کردن لیستی تکراری که سالها در انتخابات های مختلف با ویرایشی مختصر دست به دست گردد نه مشکلی از مردم حل کرده و نه پیشرفتی در جامعه ایجاد می کند. نوشتن لیستی از کارهایی که وظیفه ذاتی مجموعه مدیریت شهری است و طبق قانون و بر اساس حق شهروندان باید انجام گیرد هنر نمی خواهد.
نوع نگاه و خواسته ها باید متعالی گردد. و این امر مستلزم آشنایی بیشتر با وظایف شوراها و حقوق شهروندان است. که خود این آشنایی، حق همه مردم است.
پس به عنوان اولین هدف، تلاش در جهت تغییر نگرش به موضوع شهر و مدیریت شهری در مسائل مبتلا به جامعه شهری را مهم می دانم و آن را در درجه اول اهمیت قرار می دهم.
ان شاء الله در فواصل زمانی دیگر و با توجه به زمان بندی تایید صلاحیت ها سایر اهداف و نیز برنامه ها را بصورت مکتوب و همچنین در قالب فایل های صوتی و تصویری خدمت همراهان عزیزم ارائه خواهم داد.

با استعانت از حضرت حق
مسلم کرمی کاندیدای شورای پنجم دوگنبدان