حقوق شهری و شهروندی

بنام خدای اندیشه، خدای دانش و بینش

سلام به همراهان
بعد از تغییر در نگاه، که بعنوان اصل و مبنای اهداف مد نظر ماست و با شستن چشمها می شود با امید به سوی تعالی و پیشرفت گام برداشت، آنچه را لازم میدانم که باید مورد توجه باشد مبحث حقوق شهری و شهروندی است. اینکه باید روحیه مطالبه گری در جامعه تقویت شود.
تا زمانیکه نگاه ها سطحی باشد و خواسته ها یا مطرح نشوند یا در سطح ابتدایی باشند مطمئناً به آنچه بایسته و شایسته است نخواهیم رسید.
باید با آنچه حق شهروندی مان است آشنا شویم و با اطلاع کامل و طبق قانون، حقمان را مطالبه کنیم.
وجود روحیه مطالبه گری در جامعه، مسوولین را ملزم به پاسخگویی کرده و با تکمیل مسیر، سطح خواسته ها تغییر خواهد کرد.
متاسفانه هنوز انجام وظایف اولیه و ذاتی شورا و شهرداری را مدینه فاضله می دانیم.
دوستان، شهرداری نهادی اجتماعی است نه اداره ای خدماتی.
پس دومین هدف را آشنایی جامعه با حقوق شهروندی و تلاش در تقویت روحیه مطالبه گری میدانم.

ان شاء الله به همین ترتیب و برای احترام به اندیشه همراهان عزیزم و نیز ایجاد تفاوت با برنامه های تکراری، اهداف را بصورت سلسله وار خدمتتان ارائه خواهم داد و منتظر پیشنهادات و نظرات سازنده دوستان در آی دی ارسالی توسط مدیران محترم گروه خواهم بود.

با استعانت از حضرت حق
مسلم کرمی کاندیدای شورای پنجم دوگنبدان