ایجاد بستری برای شفافیت و شفاف سازی

بنام خدای مهربانی، خدای محبت و یکدلی

سلام به همراهان
بعد از تغییر در نگاه و آشنایی با حقوق شهروندی و تلاش در تقویت روحیه مطالبه گری جامعه، که دو هدف اصلی و مهم در مسیر تعالی جامعه است و نگاه، خواسته و شرایط را از سطح ساده به سمت یک جایگاه بایسته و شایسته سوق خواهد داد، به عنوان سومین هدف، ایجاد بستری برای شفافیت و شفاف سازی در مسائل مبتلا به شورا و شهرداری را لازم و ضروری میدانم.
در جامعه و محیطی که شفاف سازی مالی، برنامه ای و اداری وجود داشته باشد آنچه بدست می آید اعتمادی است در جامعه  که خود سرمایه ای برای پیشرفت می باشد.
شفاف سازی در نهادی اجتماعی مثل شورا و شهرداری که با تمام شئونات زندگی مردم در ارتباط است و نهادی چند بعدی است، رکنی مهم و اساسی است. و اعتقاد دارم از اهداف مهم و اولیه در این مسیر، تلاش در ایجاد بستر شفافیت و جلوگیری از مخفی کاری اداری است.
دوستان، سومین هدف را تلاش در شفاف سازی مالی و اجرایی در امورات مختلف شورا و شهرداری میدانم.
ضمن تشکر از حسن نظر همه عزیزان، منتظر پیشنهادات و نظرات سازنده دوستان در آی دی ارسالی توسط مدیران محترم گروه خواهم بود.

با استعانت از حضرت حق
مسلم کرمی کاندیدای شورای پنجم دوگنبدان